Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2011-11-30 12:30:17

Proj. rozp. MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

ZPE/022/44/LD/BM/DM/11                                                                            Warszawa, 2011-11-24

 

Pani

Krystyna Szumilas

Minister Edukacji Narodowej

Warszawa

 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, odpowiadając na pismo z dnia 21 października 2011r. nr DKOW-WOKW-MT-043/69/11dotyczące konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, przedstawia poniższe uwagi.

 Przekazana do konsultacji społecznych regulacja wprowadza liczne zmiany, dotyczące zarówno wymaganych zapisów w statutach szkół, jak i samych zasad funkcjonowania szkół i zadań statutowych dla poszczególnych placówek. Część proponowanych zmian uznajemy za uzasadnione, do niektórych z nich – w oparciu o zebrane opinie środowiska nauczycielskiego– wnosimy jednak poniższe uwagi szczegółowe.

1. Zdaniem nauczycieli i dyrektorów szkół opiniujących projekt, zasadnym jest określenie maksymalnej liczby uczniów w oddziale szkoły    ogólnodostępnej. Powinna ona wynosić 26 uczniów, natomiast w oddziale szkoły ogólnodostępnej, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznym liczba ta nie powinna przekraczać 23 uczniów.

2. Wątpliwości budzi skreślenie w statutach szkół wskazania minimalnej liczby uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w oddziałach, oddziałach integracyjnych i specjalnych zorganizowanych      w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Jeśli intencją projektodawcy jest zlikwidowanie barier w tworzeniu takich oddziałów w małych miejscowościach, nie widzimy przeszkód do określenia minimalnej liczby uczniów w tych oddziałach na niższym niż obecnie poziomie.

3. Z uwagi na znaczne zwiększenie zadań realizowanych przez nauczycieli poważne wątpliwości budzi wykreślenie w stautach szkół zapisów dotyczących dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, a także uzależnienie możliwości zatrudnienia pomocy nauczyciela od zgody organu prowadzącego.       W szczególności w  załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia, w § 13 ust. 2, naszym zdaniem, należy skreślić wyrazy „za zgodą organu prowadzącego przedszkole”. Przedmiotowy przepis dotyczy wszystkich przedszkoli poza specjalnymi (i z oddziałami specjalnymi) wymienionymi w ust. 1, zatem również pozostałych specjalnych, a także integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi, dlatego, naszym zdaniem, dyrektor przedszkola powinien mieć prawo samodzielnego decydowania o zatrudnieniu pomocy nauczyciela. Regulacja dotyczy placówek, do których uczęszczają małe dzieci, a dotychczasowe doświadczenia wskazują, że obecność pomocy nauczyciela w każdym (również ogólnodostępnym) oddziale przedszkolnym jest nieodzowna, stąd w prawie każdym przedszkolu ci pracownicy są zatrudnieni. Uważamy, że oddanie do samodzielnego rozstrzygania przez organ prowadzący decyzji o potrzebie zatrudnienia pomocy nauczyciela w poszczególnych przedszkolach spowoduje lawinowe zwolnienia tych pracowników, gdyż nie ma wątpliwości, że decydujące będą tu kwestie ekonomiczne, a nie rzeczywiste potrzeby przedszkoli i troska o bezpieczeństwo dzieci.

4. W załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia, zapis dotyczący stanowisk wicedyrektorów w przedszkolu w proponowanym w §14 brzmieniu może oznaczać, że nawet w bardzo dużym przedszkolu i z oddziałami zamiejscowymi nie będzie utworzone stanowisko wicedyrektora, bo organ prowadzący nie wyrazi na to zgody. Naszym zdaniem, zapis dotychczas obowiązujący był lepszy, gdyż w określonych sytuacjach utworzenie stanowiska wicedyrektora było obligatoryjne.  Powinien on pozostać bez zmian.

5.  Proponujemy skreślenie zapisu ust. 3 w § 9 zał. nr 2 oraz analogicznych zapisów   w załącznikach następnych (ust. 2 w § 9 zał. nr 3; ust. 2 w § 8 zał. Nr 4; ust. 2 w § 7 zał. nr 5; ust. 2 w § 8 zał. nr 6; ust. 2 w § 7 zał. nr 7; ust. 2 w § 7 zał. nr 8) projektu rozporządzenia. W opinii dyrektorów szkół projektowany przez MEN zapis prowadzi do znacznego wydłużenia pobytu uczniów w szkole, co przełoży się na zmniejszenie efektywności prowadzonych zajęć.

6. Należy utrzymać w ramowych statutach publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum dotychczasowe przepisy określające organizację zajęć w świetlicy. Zdaniem projektodawcy proponowana zmiana, zakładająca likwidację grup wychowawczych, wpłynie na usprawnienie funkcjonowania pracy świetlicy szkolnej. W opinii ZNP, sprawne funkcjonowanie świetlicy możliwe jest również pod rządami obecnie obowiązujących przepisów. Ponadto uważamy, że liczba wychowanków w grupie powinna pozostać            na dotychczasowym poziomie.

7. Widzimy konieczność utrzymania dotychczasowych przepisów dotyczących organizacji pracy:

- bibliotek szkolnych, w których określa się szersze niż proponowane ujęcie zadań, 

- internatów, w których określa się liczbę wychowanków w grupie (w zapisie proponowanym przez MEN określa się wyłącznie liczbę wychowanków w grupie wychowawczej, do której uczęszczają wychowankowie niepełnosprawni), tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą oraz możliwość zatrudnienia wychowawcy – opiekuna nocnego.

8. Wątpliwości budzi zaproponowany w załącznikach określających ramowe statuty publicznych szkół zawodowych zapis wskazujący sposób realizacji w tych szkołach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciel jest zobowiązany do podnoszenia swojej wiedzy ogólnej i zawodowej i zgodnie z art. 12 ustawy Karta Nauczyciela korzysta z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego. Naszym zdaniem, ścisła regulacja procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli na poziomie poszczególnych szkół mogłaby prowadzić do – niekorzystnego z punktu widzenia efektywności doskonalenia – ograniczenia swobody wyboru przez nauczyciela dostępnych form doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. 

9. W załączniku nr 8 do projektu rozporządzenia zmiany wymaga zapis § 5 ust. 3 – zamiast kropki należy postawić przecinek i dopisać wyrazy „przy czym ogólna liczba uczniów  w takim oddziale wynosi do 6.” Według dotychczas obowiązującego rozporządzenia oddział, w którym był choćby jeden uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie mógł liczyć więcej niż 6 uczniów, a dopuszczalne było, by liczył 4 uczniów. Rozwiązanie proponowane w projekcie jest niekorzystne dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdyż możliwe będzie funkcjonowanie ośmioosobowego oddziału, w którym uczyć się będzie 4 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Z poważaniem

 

(-) Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP