Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2012-02-13 09:02:53

Plan pracy Zarządu oraz Prezydium Zarządu Krajowej Sekcji PAiO na rok 2012

PLAN PRACY PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEJ SEKCJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA ROK 2012

LUTY

 1. Spotkanie członków Prezydium KSPAiO z Prezesami Okręgów – omówienie sytuacji pracowników niepedagogicznych na podstawie przeprowadzonych ankiet  i informacji z Oddziałów dotyczących przekształcania wprowadzania do publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez jst firm zewnętrznych                                                                                                                                   *zagrożenia wynikające z w/w
 2. tematyka szkolenia dla przewodniczących i wiceprzewodniczących sekcji okręgowych
 3. Sprawy bieżące.

KWIECIEŃ

 1. Analiza sprawozdań sekcji okręgowych za rok 2011 – wypracowanie wniosków i wskazówek do pracy w roku 2012.
 2. Przygotowanie ankiety dotyczącej tematyki corocznego szkolenia.
 3. Uzgodnienie terminu i miejsca szkolenia.
 4. Przygotowanie projektu ankiety dot. (firm zewnętrznych, zwalniania, przekształceniami).
 5. Sprawy bieżące.

CZERWIEC

1. Spotkaniez  zarządem  sekcji   okręgu  ...................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. 2. Przygotowanie tematyki szkolenia na podstawie przeprowadzonej ankiety.                                                                                                           3.  Skutki zmian w prawie oświatowym a zagrożenia z tego wynikające dla   pracowników niepedagogicznych.                                                4.  Odpisy na zfśs dla emerytów i rencistów pracowników administracji i obsłui.                                                                                                   5. Sprawy bieżące.

SIERPIEŃ – SZKOLENIE AKTYWU

 1. Analiza ankiet dot. ……………………
 2. Aktualny stan zatrudnienia pracowników (liczba zwolnień po etatyzacji).
 3. Realizacja uchwał i wniosków z konferencji sprawozdawczo-wyborczej sekcji.
 4. Analiza statystyki.
 5. Sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK

 1. Przygotowanie sprawozdania z połowy kadencji – 2010 – 2014.                                                                          
 2. Opracowanie wniosku o nadanie honorowego tytułu Przewodniczącego  KSPAiO   – S. Rajski.                                                                                                                                                                       
 3. Przygotowanie wnioskowania o nadanie Złotych Odznak ZNP dla członków zarządu KSPAiO.                                                                                                                       
 4. Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

 1. Przygotowanie sprawozdania z działalności  KSPAiO za rok 2013.
 2. Opracowanie projektu planu pracy prezydium i zarządu sekcji na rok 2013.
 3. Sprawy bieżące.                                                                                           

PLAN PRACY ZARZĄDU KRAJOWEJ SEKCJI

PRACOWNIKÓW ADMINISTARCJI I OBSŁUGI NA ROK 2012

 

LUTY

 1. Informacje ze spotkania z  Prezesami Okręgów.
 2. Tematyka szkolenia przewodniczących i wiceprzewodniczących.
 3. Stanowisko Zarządu KSPAiO do zarządu Głównego w sprawie:                                                                                                                    - wystąpienia do WKDS dotyczące uzgadniania regulaminów wynagradzania pracowników niepedagogich
 4. Sprawy bieżące.

 KWIECIEŃ (2 DNIOWE)

1 DZIEŃ

 1. Zatwierdzenie tematyki szkolenia.
 2. Przyjęcie ankiety dotyczącej ……………………………………..
 3. Sprawy bieżące.

2 DZIEŃ

 1. Zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy – Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
 2. Tworzenie regulaminów wynagradzania.

SIERPIEŃ – SZKOLENIE

1. Analiza ankiet dotyczących (firm zewnętrznych , zwalniania,       przekształceń).                                                                                                                                                                                                                               2. Aktualny stan zatrudnienia (liczba zwolnień po etatyzacji, wprowadzaniu firm zewnętrznych  i in.)                                                                         3.  Realizacja uchwał i wniosków z konferencji sprawozdawczo-wyborczej       KSPAiO.                                                                                                                                                                                                                                                              4. Analiza  statystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                        5.  Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

 1. Przyjęcie planu pracy na rok 2013.
 2. Przyjęcie sprawozdania za połowę kadencji.
 3. Informacja o działaniach członków Zarządu Głównego w komisjach problemowych                                                                                     mających na celu poprawę sytuacji naszej grupy zawodowej.
 4. Sprawy bieżące.