Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2012-02-16 09:22:20

List ZNP do premiera ws. uprawnień kuratora oświaty

16.02.2012

14 lutego 2012 r. sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej negatywnie zaopiniowały poselski projekt (PiS) nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przywracający wiążącą dla samorządu opinię kuratora oświaty w procesie likwidacji placówki oświatowej. Wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki poinformował, że rząd nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie projektu, a stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat projektu jest negatywne.

List ZNP

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Warszawa

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana, jako szefa rządu RP, o podjęcie działań w celu ochrony edukacji publicznej, która z mocy zapisów konstytucyjnych powinna być w centrum zadań realizowanych przez organy publiczne. Uznając edukacje i wychowanie młodego pokolenia za najważniejszą dziedzinę życia społecznego oczekujemy od Pana rządu takiej polityki oświatowej, która będzie gwarantowała silną pozycję szkól publicznych prowadzonych w imieniu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.


Pozycję tę osłabiają – pozostające poza jakąkolwiek kontrolą – działania lokalnych samorządów, prowadzące do likwidacji prowadzonych przez te samorządy szkół i placówek publicznych i przekazywanie ich innym podmiotom prawnymi i fizycznym. Doprowadziło to do sytuacji, w której w wielu jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich, samorząd pozostawia sobie do prowadzenia jedną szkołę, a pozostałe przekazuje fundacjom lub stowarzyszeniom (wszystkich oddać nie może, gdyż nie pozwala na to wyrok NSA).


Decyzje o likwidacji lub przekazaniu szkoły (placówki) są zrozumiałe, gdy podejmowane są z przyczyn demograficznych, jednak budzą stanowczy sprzeciw, gdy przyczyną są wyłącznie względy ekonomiczne, gdy patrzy się na szkołę jak na przedsiębiorstwo, które ma przynosić zysk, a nie straty generowane przez pracowników, w tym zwłaszcza nauczycieli.
Takie postrzeganie edukacji publicznej jest drogą donikąd, w realny sposób zagraża spójności systemu edukacji, a jednocześnie zdejmuje z samorządu jako elementu państwa odpowiedzialność za jakość kształcenia i wychowania. Podmiotem, który może ograniczyć ten groźny proces jest kurator oświaty. W 2008 r. parlament ograniczył rolę kuratora oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego i pozbawił go funkcji stanowiących w wydawaniu opinii do uchwał samorządów w zakresie likwidacji szkół i placówek oświaty. Czas jaki upłynął od tej decyzji parlamentu pokazał, że jest to rozwiązanie błędne. Pozostawione poza kontrolą administracji rządowej samorządy lokalne (a przynajmniej duża ich część), chętnie i ławo pozbywają się swoich zadań, a tym samym odpowiedzialności. O tym, że nie ma zgody na taką „politykę” edukacyjną gmin i powiatów świadczą liczne protesty rodziców, pracowników oświaty, a nawet uczniów.


Zdaniem ZNP ta sytuacja jak najszybciej musi ulec zmianie. Szansą na to jest przywrócenie kuratorowi oświaty uprawnień w zakresie skutecznego blokowania nieuzasadnionych uchwał dotyczących likwidacji szkół i placówek oświaty. Potrzebna jest więc pilna nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Taki projekt pojawiał się w parlamencie z inicjatywy grupy posłów, niestety dotychczasowy przebieg prac nad tą nowelizacją odzwierciedla silne poparcie ze strony niektórych posłów, a także – co zdumiewające – ministra edukacji narodowej dla polityki samorządów, której celem jest wyzbycie się przez organy publiczne w Polsce konstytucyjnych zadań w zakresie zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do bezpłatnej edukacji.


Związek Nauczycielstwa Polskiego ufa, że przeciwstawi się Pan tym szkodliwym dla polskiego  społeczeństwa tendencjom i że rząd pod Pana kierownictwem zajmie stanowisko, które naprawi błąd w systemie oświaty z 2008 r. Ta decyzja potrzebna jest systemowi oświaty, potrzebna jest szkole, a nade wszystko potrzebna jest dziecku.


Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP