Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2012-09-27 11:29:29

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z 25 września 2012 r.

w sprawie rozmów na temat zmian w ustawie Karta Nauczyciela

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjmuje do wiadomości informacje członków zespołu doradczego, powołanego przez ZG ZNP 26 czerwca br., o przebiegu rozmów dotyczących zmian w ustawie Karta Nauczyciela w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli, kształcenia i rozwoju zawodowego, urlopów dla poratowania zdrowia, wypoczynkowych oraz dodatków socjalnych, które od 7 sierpnia br. toczą się w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z udziałem przedstawicieli kierownictwa resortu, organizacji samorządowych oraz związków zawodowych.

Zarząd Główny ZNP z dezaprobatą odnosi się do roli, jaką prezentuje w tych rozmowach MEN, przyjmując rolę mediatora, czy wręcz arbitra między stroną związkową a samorządową. ZG ZNP domaga się zmiany tej postawy, bowiem to Minister Edukacji Narodowej, jako przedstawiciel rządu, powinien być kreatorem tych rozmów, a nade wszystko powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za ich efekt.

Zarząd Główny ZNP krytycznie ocenia brak reakcji MEN na szkodliwie dla spójności systemu oświaty pomysły samorządów w zakresie zmiany prawa oświatowego i pragmatyki nauczycielskiej.

Zarząd Główny ZNP po raz kolejny deklaruje wolę rozmów, których nadrzędnym celem będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie zmian prawnych służących podniesieniu jakości kształcenia dzieci i młodzieży, a także podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela. ZG ZNP nie godzi się jednocześnie na zmiany, których jedynym celem są oszczędności kosztem uczniów i pracowników oświaty.

Wobec powyższego Zarząd Główny ZNP oczekuje:

  1. Jednoznacznego odniesienia się MEN do projektu zmian prawa oświatowego i pragmatyki nauczycielskiej prezentowanego przez korporacje samorządowe.

  2. Kontynuacji rozmów po zadeklarowaniu przez MEN, że ich efekt stanie się rządowym projektem przesłanym do prac legislacyjnych w parlamencie.

W przypadku niespełnienia tych oczekiwań Zarząd Główny ZNP upoważnia Prezydium ZG ZNP do podjęcia decyzji o kolejnych działaniach ZNP, w tym o dalszym udziale ZNP w rozmowach oraz o ewentualnej formie protestu, zgodnie z wynikami ankiety z maja 2012 r.


Za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego