Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-01-24 13:41:37

NSA: bezwzględny obowiązek przywrócenia bibliotek szkolnych w Gminie Chmielnik

Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargi dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Chmielnik, potwierdził bezwzględny charakter obowiązku prowadzenia bibliotek szkolnych. Tym samym wcześniejsze decyzje Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z 28 listopada 2011 r. stały się prawomocne i wykonalne.

W związku z zakończeniem postępowania sądowego przed NSA Świętokrzyski Kurator Oświaty pismami z dnia 21 stycznia 2013 r. wezwał Dyrektora Zespołu Szkół w Piotrkowicach i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chmielniku do przywrócenia bibliotek szkolnych.

Należy przypomnieć, że to ZNP jako pierwszy zwrócił uwagę na kwestię likwidacji bibliotek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chmielnik. To na skutek aktywnej działalności ZNP organy nadzoru prawnego podjęły czynności kontrolne.

Po raz pierwszy ZNP wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego o podjęcie czynności nadzorczych dotyczących bezprawnego działania organów Gminy Chmielnik pismem z dnia 26 maja 2011 r. Uporczywa i naganna postawa organów Gminy Chmielnik wywołała kolejny wniosek ZNP z dnia 06 września 2011 r., skierowany do Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Świętokrzyskiego, z żądaniem wszczęcia procedury zawieszenia organów Gminy Chmielnik i wprowadzenie zarządu komisarycznego.

Na skutek wystąpienia ZNP z dnia 20 października 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę realizacji obowiązku prowadzenia bibliotek szkolnych w Gminie Chmielnik. W wyniku kontroli NIK wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik do zagwarantowania możliwości korzystania przez uczniów z bibliotek szkolnych w szkołach prowadzonych przez ten organ samorządu terytorialnego.

W dniu 20 października 2011 r. ZNP wystąpił do Świętokrzyskiego Kuratora Oświatyz wnioskiem o polecenie w formie decyzji dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Chmielnik przywrócenia bibliotek szkolnych. Na skutek tego żądania Świętokrzyski Kurator Oświaty wydał decyzje z 28 listopada 2011 r. zobowiązujące dyrektorów do przywrócenia bibliotek szkolnych.

Mimo pozytywnego rezultatu sprawy należy wyrazić ubolewanie, że wymuszenie na organach władzy publicznej przestrzegania podstawowych obowiązków prawnych wymagało uruchomienia procedury prawnej trwającej aż 2 lata i kończącej się oddaleniem przez NSA skargi kasacyjnej. Ubolewać należy także i nad tym, że procedura nadzoru prawnego nad bezprawnymi działaniami samorządu terytorialnego nie została wszczęta z urzędu, lecz dopiero na skutek kolejnych wystąpień ZNP.