Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-03-18 08:01:43

Uchwała nr 1/2013 ZG ZNP z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania diet i zwrotu kosztów przyjętego uchwałą Zarządu Głównego ZNP z dnia 24 czerwca 2003 roku

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 10 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§1

W Regulaminie przyznawania diet i zwrotu kosztów §1 otrzymuje brzmienie:
"Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania diet oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych ponoszonych przez osoby pełniące funkcje we władzach ZNP i organach statutowych."

§2

W Regulaminie przyznawania diet i zwrotu kosztów §10 otrzymuje brzmienie:
"Do zwrotu kosztów stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 775 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) z zastrzeżeniem, że dieta przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży wynosi 23,00 zł za dobę podróży. Do zwrotu kosztów nie stosuje się przepisów, na mocy których kwotę diety, o której mowa w zdaniu poprzednim, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi określoną część wartości diety."

§3

W Regulaminie przyznawania diet i zwrotu kosztów §11 otrzymuje brzmienie:
"Zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością ZNP lub ogniwa organizacyjnego ZNP przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez prezydium zarządu ogniwa, którego budżet zwrot kosztów obciąża. Stawka nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21)."

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego