Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2013-11-07 13:20:24

Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP odpowiada Arturowi Grabkowi

Odpowiadając na pytania Pana redaktora, niniejszym informuję:

- W ostatnich 5 latach nikt z nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół ZNP nie wystąpił do dyrektora o udzielenie rocznego urlopu dla poratowania zdrowia.

 

- Łódź nie jest terenem wiejskim, tym samym dodatek wiejski i mieszkaniowy zgodnie z zapisem art. 54 ustawy Karty Nauczyciela, nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół ZNP.

 

- Dodatek uzupełniający nie został wypłacony, gdyż nauczyciele ZS ZNP na wszystkich szczeblach awansu zawodowego osiągnęli średnią, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN.

 

- Zgodnie z treścią art. 76 Kodeksu pracy, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Przepisy te nie dopuszczają możliwości zatrudniania na podstawie mianowania nauczycieli pracujących w szkołach ZNP.

 

Ponadto wyjaśniamy co następuje:

Pomimo braku ustawowego obowiązku, nauczyciele w naszej szkole otrzymują:

- dodatek stażowy,

- dodatek funkcyjny,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”,

- świadczenie urlopowe,

- nagrodę jubileuszową (do stażu pracy zaliczamy wszystkie poprzednie  okresy zatrudnienia),

- premie z utworzonego funduszu premiowego (nie przewiduje ich nawet Karta Nauczyciela),

- nagrody.

 

- Wszyscy nauczyciele są wynagradzani zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego (analogicznie jak w szkołach publicznych), a nie na zasadach Kodeksu pracy. Ich wynagrodzenie zasadnicze odpowiada wynagrodzeniu, które określa rozporządzenie MEN dotyczące stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 

- Zamiast zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownicy niebędący nauczycielami otrzymują świadczenie urlopowe. Świadczenie to otrzymują także nauczyciele, pomimo tego, iż zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ZS ZNP mógłby nie utworzyć funduszu i nie wypłacać świadczenia urlopowego.
 

- Zespół Szkół ZNP wyodrębnił również w swoim budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

W związku z powyższym można zadać pytanie: czy jakakolwiek inna szkoła niepubliczna w Polsce gwarantuje tak szeroki zakres świadczeń odpowiadających uprawnieniom nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych prowadzonych przez JST, a nawet wykracza poza zakres Karty Nauczyciela (premie).

 

Marek Ćwiek

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP