Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-11-25 16:28:40

Uchwała XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie obowiązywania Karty Nauczyciela w szkołach publicznych

Preambuła

XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, mając na uwadze zarówno wysoką społeczną rangę zawodu nauczyciela jak i konieczność zachowania wysokiej jakości pracy dydaktycznej, domaga się wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających stosowanie w całości przepisów Karty Nauczyciela wobec nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Na gruncie normatywnym status prawny, rola, cel i funkcja przedszkola, szkoły i placówki publicznej nie zostały zróżnicowane ze względu na organ prowadzący. Z przymiotu publicznego charakteru przedszkola, szkoły czy placówki wynika zapewnienie bezpłatnego nauczania, rekrutacji opartej o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnianie nauczycieli o określonych prawem kwalifikacjach oraz realizacja nauczania uwzględniająca podstawę programową.

Szkoła publiczna, także prowadzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi narzędzie realizacji konstytucyjnych obowiązków państwa w zakresie dostępu obywateli do bezpłatnej edukacji.

Zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nie różnią się od zadań wykonywanych przez nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych podlegających obecnie ustawie Karta Nauczyciela. Ponadto nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek publicznych muszą posiadać takie same kwalifikacje.

System finansowania szkolnictwa publicznego gwarantuje, że publiczne przedszkola, szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego otrzymują na każdego ucznia (wychowanka) dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia (wychowanka) w przedszkolach, szkołach lub placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.

Z powyższych względów istnieje konieczność zrównania statusu prawnego nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego ze statusem prawnym nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek samorządowych. Wynika to z konstytucyjnej zasady państwa prawa i wynikającej z niej zasady sprawiedliwości społecznej, a także zasady równości wobec prawa.

§ 1

W tym celu XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 Statutu ZNP*, podejmuje decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i art. 91b ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim norma ta dotyczy przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego  - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

§ 2

Do wykonania uchwały w postaci wniesienia wniosku, o którym mowa w § 1, a także reprezentowania ZNP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym upoważnia się Prezesa ZNP i Wiceprezesa ZG ZNP wybranych na XLI Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego - z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 3

Wniosek, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Warszawa, 22 listopada 2014 r.


* Statut zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dnia 16 grudnia 2010 r. - w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia niniejszej Uchwały.