Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-12-05 09:42:10

Uchwała Nr 8/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie przynależności członka ZNP do więcej niż jednego ogniska oraz sposobu obliczania wysokości składki dla członków ZNP pozostających w więcej niż jednym stosunku pracy

Działając na podstawie art. 88 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP, celem rozstrzygnięcia czy członek ZNP może przynależeć do więcej niż jednego ogniska oraz celem rozstrzygnięcia w jakiej wysokości winien uiszczać składkę członkowską członek ZNP pozostający w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą objętym działaniem ZNP, jako kwestii nieuregulowanych w przepisach statutowych, postanawia co następuje:

§1

Członek ZNP może przynależeć tylko do jednego ogniska tj. do ogniska obejmującego swym działaniem zakład pracy będący jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§2

Składka członkowska osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą objętym działaniem ZNP powinna być obliczana w oparciu o wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane przez członka ZNP w podstawowym miejscu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego