Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2014-12-05 09:50:34

Uchwała Nr 20/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie nowelizacji uchwały Prezydium ZG ZNP Nr 8/2014

Działając na podstawie art. 88 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP, w celu rozstrzygnięcia zasad reprezentowania członka ZNP wobec pracodawcy, który nie jest objęty działaniem oddziału, w którym ten członek jest zrzeszony, postanawia co następuje:

§1

W uchwale Nr 8/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przynależności członka ZNP do więcej niż jednego ogniska oraz sposobu obliczania wysokości składki dla członków ZNP pozostających w więcej niż jednym stosunku pracy, po §2 wprowadza się §2a w brzmieniu:

"§2a

  1. W przypadku zatrudnienia członka ZNP u pracodawcy nieobjętego działaniem oddziału ZNP, w którym jest on zrzeszony, jego praw i interesów pracowniczych wobec tego pracodawcy broni właściwy miejscowo oddział ZNP, na zasadach określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych stosowanych w drodze analogii.

  2. Członek ZNP obowiązany jest poinformować pisemnie prezesa właściwego miejscowo oddziału ZNP o zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie po nawiązaniu stosunku pracy."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego