2010-05-31 10:42:20

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Czytaj dalej »
2010-05-31 10:35:01

Pakiet rozporządzeń wprowadzających zmiany

w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (28.04.10)

Czytaj dalej »
2010-05-31 10:20:35

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (23.04.10)

Czytaj dalej »
2010-05-31 10:15:42

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (5.03.10)

Czytaj dalej »
2010-05-31 10:11:12

Projekt rozporządzenia MKiDzN

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (18.03.10)

Czytaj dalej »

Find news by date

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Syrenka i referendum
PISA 2015, f
Konferencja 23.05.2017