Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-04-20 11:58:46

ZNP prosi prezydenta o zawetowanie nowelizacji Karty

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, która dotyczy likwidacji tzw. godzin karcianych.

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana Prezydenta o zawetowanie przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Poważne zaniepokojenie środowiska oświatowego, w tym również członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, budzi nowelizacja art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela dotycząca likwidacji  tzw. „godzin karcianych”. Do tych głosów dołączyła w ostatnich dniach również oświatowa „Solidarność”, wyrażając protest wobec kształtu nowelizacji.

Nowe brzmienie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela spowoduje dowolność przyznawania przez dyrektora szkoły poszczególnym nauczycielom liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wykraczającej poza obowiązujące ich ustawowe pensum. Przyjęta  w takim kształcie nowelizacja może prowadzić do  nierównomiernego rozłożenia obowiązku pracy wśród nauczycieli,  a w konsekwencji do przekraczania tygodniowej normy czasu pracy.  Nie wyeliminuje też nieprawidłowości dotyczących zastępowania nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nauczycielami realizującymi inne zadania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, podczas procedowania w sejmowych i senackich komisjach przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz  niektórych innych ustaw , zaproponował, by w statucie szkoły nowelizowanym przez radę pedagogiczną określany był rodzaj i wymiar zajęć realizowanych przez nauczycieli. Nasza propozycja podkreśla rolę rady pedagogicznej jako organu stanowiącego. Niestety, nie uzyskała ona poparcia większości parlamentarnej.

Uważamy, że przyjęty przez Sejm RP w obecnym kształcie przepis zawarty art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela rozwiąże wyłącznie problem zbyt czasochłonnego w pracy nauczyciela procesu dokumentowania tzw. „godzin karcianych”. Wprowadzi natomiast uznaniowość w przydzielaniu nauczycielom liczby i rodzaju zajęć. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego widzi potrzebę  doprecyzowania tego artykułu w celu wyeliminowania dowolności w tym zakresie.

W imieniu środowiska nauczycielskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie prosi Pana Prezydenta o niepodpisywanie przyjętego przez Sejm RP  aktu prawnego, o którym mowa wyżej.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

---------------------------------------

Przypominamy, iż Pan Andrzej Duda w maju 2015 roku, jako kandydat na Prezydenta RP, w liście do Związku (z dn.19.05.2015) zapewniał: „Nie poprę ustaw, które są wymierzone w duże grupy społeczne (…). Nie będę godził się na szkodliwe zmiany w Karcie Nauczyciela”.