Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-10-18 15:52:51

Uchwała nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „NIE dla chaosu w szkole”

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

§ 1

Z dniem 18 października 2016 roku rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”.

Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest: 

 1. demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;

 2. zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;

 3. zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;

 4. brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty.

§ 2

W ramach akcji protestacyjnej, o której mowa w § 1, zorganizować:

 1. pikietę przed Sejmem RP w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

 2. nadzwyczajne spotkanie prezesów 400 największych oddziałów ZNP;

 3. w dniu 19 listopada 2016 r. Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych;

 4. wzmożoną akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie.

§ 3

Upoważnić Prezydium Zarządu Głównego do sformułowania żądań w sporze zbiorowym w przypadku niespełnienia postulatów ZNP w zakresie:

 1. wycofania projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół;

 2. zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

§ 4

 1. Zobowiązać prezesów wszystkich ogniw związkowych do czynnego włączenia się w przeprowadzenie akcji informacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 4, wśród pracowników oświaty i rodziców.

 2. Zorganizować, w ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez ogniwa ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i samorządowcami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego