Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-05-31 10:42:20

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Warszawa, 24.05.2010 r.

 

ZPE/022/14/DM/10

 

Pani

Katarzyna Hall

Minister Edukacji Narodowej

Warszawa

 

 

Szanowna Pani Minister,

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2010 r. nr DPN-1/ZF-5009-4/10 dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów iegzaminów w szkołach publicznych, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawia swoje uwagi:

 

1. Negatywnie opiniujemy następujące zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia w zakresie wskazanych tam obowiązków:

 • § 1 pkt 3 – nałożenie na nauczycieli i dyrektora szkoły nowego obowiązku ustalania sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego;
 • § 1 pkt 5 – nałożenie na nauczycieli obowiązku rozpoznania indywidualnychpotrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w zakresie indywidualizacji pracyoraz dostosowania wymagań edukacyjnych bez opinii lub orzeczenia poradnipsychologiczno-pedagogicznej oraz obowiązku indywidualizowania pracy z uczniem zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Potrzeb i Świadczeń;
 • § 1 pkt 9 – nałożenie na nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej dodatkowegoobowiązku uzupełnienia rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych o wskazanie potrzeb rozwojowych ucznia związanych z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;
 • § 1 pkt 13 – nałożenie na radę pedagogiczną obowiązku decydowania o promowaniu ucznia w ciągu roku szkolnego lub powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej bez opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • § 1 pkt 15 – nałożenie na dyrektora szkoły oraz radę pedagogiczną obowiązku określenia szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego;
 • § 1 pkt 27, pkt 38 i pkt 71 – obarczenie dyrektora szkoły odpowiedzialnością zazgłoszenia szkoły do okręgowej komisji egzaminacyjnej;
 • § 1 pkt 31, pkt 42 i pkt 72 – nałożenie na dyrektora szkoły obowiązkuobwarowanego odpowiedzialnością dostosowania warunków egzaminugimnazjalnego, maturalnego i egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia bez opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • § 1 pkt 33 – nałożenie na dyrektora szkoły obowiązku samodzielnego określenia rozmiaru przedłużonego czasu trwania egzaminu gimnazjalnego w przypadku jego dostosowania do indywidualnych potrzeb zdającego;
 • § 1 pkt 88 – nałożenie na dyrektora szkoły obowiązku umożliwienia przeprowadzenia na terenie szkoły standaryzacji propozycji pytań, zadań i testów oraz innych zestawów do przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego;

 

Nie podzielamy przekonania autorów projektu rozporządzenia, że pożądaną i właściwą jest regulacja dotycząca rozszerzenia zakresu obowiązków będących podstawą do działań dyscyplinujących wobec nauczycieli i dyrektorów szkół o nowe wprost wskazane zadania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem, wymagań edukacyjnych oraz warunków egzaminowania. Regulacja ta nie uwzględnia możliwości realizacji zadań w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela.

 

2. Ponadto wątpliwości Związku budzą zapisy liberalizujące niektóre z obecnych przepisów dotyczących oceniania i promowania uczniów. W szczególności są to regulacje dotyczące:

 • rozszerzenia uprawnień do promocji warunkowej na uczniów szkoły ponadgimnazjalnej;
 • rozszerzenia uprawnień ucznia i słuchacza do egzaminu poprawkowego z 2 przedmiotów obowiązkowych bez zgody rady pedagogicznej;
 • zniesienia zapisu o obligatoryjnym niepromowaniu ucznia z oceną naganną wystawioną po raz trzeci z rzędu;

Proponowane w tym zakresie rozwiązania, naszym zdaniem, podają w wątpliwość celowość wewnątrzszkolnego systematycznego procesu oceniania postępów edukacyjnych i zachowania ucznia, zwłaszcza w zakresie motywowania go do systematycznej pracy i czynienia postępów. Zmiany te mogą wpłynąć niekorzystnie na efektywność szkolnego kształcenia i wychowania.

 3. Pozostałe zmiany przedstawione w projekcie rozporządzenia - porządkujące i precyzujące obecnie realizowane zadania oraz wprowadzające zmiany wymuszone zmianami w zakresie realizacji nowej podstawy programowej – opiniujemy pozytywnie.

 

(-) Sławomir Broniarz

Prezes ZNP