Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2016-12-22 14:05:02

Uchwała nr 23/2016 ZG ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz ust. 2 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

1. W związku z niespełnieniem postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażonych w uchwale nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „Nie dla chaosu w szkole” dotyczących:

  • wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół;

  • zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty

od 20 grudnia 2016 r. rozpocząć procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami Związku Nauczycielstwa Polskiego.

2. Zobowiązać oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w ramach procedury sporu zbiorowego do wystąpienia w terminie do 16 stycznia 2017 r. do pracodawców, o których mowa w ust. 1, z żądaniami stanowiącymi załącznik do uchwały, których spełnienia Związek domaga się w terminie 5 dni, uprzedzając, że niespełnienie żądań spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego 2017 r.

§ 2

Upoważnić Sekretariat Zarządu Głównego ZNP do opracowania harmonogramu działań ogniw ZNP w zakresie realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Załącznik do uchwały nr 23/2016
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego


Żądania ZNP:

  1. Niedokonywanie w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 1 kwietnia 2015 roku.

  2. Niedokonywanie w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.

  3. Podwyższenie od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.

  4. Wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego