Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-04-28 20:08:29

Interwencje ZNP ws. zwolnień nauczycieli gimnazjów

W związku z licznymi sygnałami o nieprawidłowościach w stosowaniu przepisów prawa pracy w odniesieniu do nauczycieli gimnazjów prowadzonych przez JST, które zgodnie z uchwałami tych jednostek zostaną przekształcone w szkoły innego typu lub włączone do nich po 1 września 2017 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego czterokrotnie wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o interpretację przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotyczących tych kwestii. W przedmiotowej korespondencji zadaliśmy resortowi następujące pytania:

1. Czy w trybie obowiązujących przepisów w stosunku do tych nauczycieli możliwe jest dokonanie zmian w warunkach zatrudnienia (wypowiedzenie stosunku pracy, przeniesienie w stan nieczynny, ograniczenie wymiaru zatrudnienia) na rok szkolny 2017/2018 poprzez jednostronną czynność prawną dokonaną w imieniu pracodawcy? Jeśli tak, to który dyrektor (dyrektor gimnazjum czy dyrektor szkoły, która od września 2017 r. funkcjonować będzie z klasami gimnazjalnymi) może ich dokonywać w imieniu pracodawcy?

2. Czy do tych nauczycieli odnoszą się przepisy modyfikujące stosowanie norm art. 18 i 19 Karty Nauczyciela?

3. Czy nauczycieli tych dotyczyć będzie zakaz dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora macierzystej placówki określony w art. 222 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe?

4. Czy dotyczą ich przepisy o zawieszeniu stosowania art. 20 Karty Nauczyciela?

W przesłanych nam dotychczas odpowiedziach Ministerstwo nie wyjaśniło wielu kwestii budzących poważne wątpliwości, dlatego ZNP ponownie wystąpił do resortu edukacji o dokonanie wykładni niektórych zagadnień, a także za pośrednictwem posłów zwrócił się o taką wykładnię do Biura Analiz Sejmowych. Czekamy na powyższe stanowiska.