Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-06-01 08:37:44

Wyrok NSA z dnia 07.11.2007 r.

sygn. akt: II SA/Wa 1001/07(sprawa w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
w sprawie o sygn. akt: II S.A./Wa 1001/07
z dnia 7 listopada 2007 r. 

Sędziowie:
Adam Lipieński (sprawozdawca)
Ewa Kwiecińska
Stanisław Marek Pietras (przewodniczący) 

Symbol z opisem:
6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele 

Skarżony organ:
Minister Edukacji Narodowej 

Treść wyniku:
Uchylono decyzje I i II instancji 

Powołane przepisy:
Dz. U. 1982 nr 3 poz 19 art. 3 pkt 3, art. 9b ust. 1, art.42 ust. 7 pkt 3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras, Sędziowie WSA Ewa Kwiecińska, Adam Lipiński (spr.), Protokolant Małgorzata Płodzicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2007 r. sprawy ze skargi E. S. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego: 1) uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Warmińsko  Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia [...] sierpnia 2006 r. 2) zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości. 3) zasądza od Ministra Edukacji Narodowej na rzecz E. S. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 

Uzasadnienie

II SA/Wa 1001/07


UZASADNIENIE


Minister Edukacji Narodowej decyzją z dnia [...] lutego 2007 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa i art. 9 b ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 96, poz. 674 ze zm) utrzymał w mocy decyzję Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia [...] sierpnia 2006 r. odmawiającą nadania E. S. stopnia nauczyciela dyplomowanego. E. K. S. jest nauczycielem informatyki i nauczycielem - wychowawcą w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w L. Odbyła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie od dnia 1 września 2003 r. do dnia 31 maja 2006 r. W dniu 29 czerwca 2006 r. złożyła wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Z akt sprawy wynika, że E. S. ukończyła studia magisterskie na kierunku nauczanie początkowe (dyplom 1997 r.), nadto legitymuje się świadectwem ukończenia Studium Nauczycielskiego o kierunku nauczanie początkowe (1988 r.), studiów podyplomowych w zakresie edukacji komputerowej (1999 r.) oraz świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego (2006 r.). Z zaświadczenia Dyrektora Zespołu Szkół w L. wydanego 21 lipca 2006 r. wynika, iż w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć E. K. S. naucza informatyki - zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz prowadzi zajęcia w świetlicy do prowadzenia których nie posiada wymaganych kwalifikacji. W roku szkolnym 2003/2004 była zatrudniona w 18/18 części etatu na stanowisku nauczyciela informatyki oraz w 1/26 części etatu na stanowisku nauczyciela świetlicy, w roku szkolnym 2004/2005 była zatrudniona w 14/18 części etatu na stanowisku nauczyciela informatyki oraz w 7/26 części etatu na stanowisku nauczyciela świetlicy, w roku szkolnym 2005/2006 była zatrudniona w 12/18 części etatu na stanowisku nauczyciela informatyki oraz w 9/26 części etatu na stanowisku nauczyciela świetlicy. Zdaniem organu, w myśl art. 10 ust. 10 ustawy - Karta Nauczyciela, do nauczyciela, który nie posiada kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, nie stosuje się przepisów rozdziału 3a ustawy - Karta Nauczyciela, co oznacza, że nauczyciel nie może odbywać stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Nadto dla E. S. organ prowadzący szkołę nie określił tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w myśl art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.E. K. S., zdaniem organu, nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, ponieważ nie posiada kwalifikacji do prowadzenia zajęć wychowawcy świetlicy, które realizuje w ramach stosunku pracy w Zespole Szkół w L. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie E. S. wniosła o uchylenie powyższych decyzji lub stwierdzenie ich nieważności. Podnosiła naruszenie przez organ art. 3 pkt. 3 Karty Nauczyciela poprzez nie uwzględnienie faktu zatrudnienia jej na stanowisku nauczyciela informatyki przez czas odbywania stażu w wymiarze wyższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć. Wskazywała nadto, iż wobec zatrudnienia jej przez dyrektora szkoły na stanowisku wychowawcy świetlicy, posiadała również kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska. W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:Na podstawie art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz.1270 ze zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Natomiast zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz.1269 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania. Skarga zasługuje na uwzględnienie.Po pierwsze należy stwierdzić, iż skarżąca odbywała staż na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego jako nauczyciel informatyki. Wynika to wprost z treści Planu Rozwoju Zawodowego na Nauczyciela Dyplomowanego. Błędem organu było zatem rozstrzyganie sprawy w zakresie uprawnień i kwalifikacji E. S. jako nauczyciela  wychowawcy świetlicy szkolnej, gdyż jej zatrudnienie w tym charakterze nie ma żadnego wpływu na ocenę stażu na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego jako nauczyciela informatyki. Z tych też względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ogóle nie rozstrzygnął kwestii kwalifikacji E. S. jako nauczyciela  wychowawcy świetlicy, gdyż kwestia ta nie ma żadnego znaczenia w niniejszej sprawie. E. S. bezspornie posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karta Nauczyciela, do nauczania informatyki. Wynika to z jej wykształcenia - studia magisterskie na kierunku nauczanie początkowe i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie edukacji komputerowej. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela, na który to przepis zasadnie powołuje się skarżąca, pod pojęciem stażu rozumie się okres zatrudnienia w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Skoro zatem nauczycielka w kolejnych latach szkolnych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006, a więc w latach objętych jej stażem, była zatrudniona na stanowisku nauczyciela informatyki w wymiarze zawsze ponad połowę obowiązkowego wymiaru zajęć, to w związku z takim zatrudnieniem i w związku ze swoim wykształceniem posiadała kwalifikacje niezbędne do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego. Powoływanie się przez organ na treść art. 42 Karty Nauczyciela nie jest tu zasadne, albowiem sposób obliczania obowiązkowego wymiaru zajęć podczas stażu określa przepis art. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela.W niniejszej sprawie, skoro nauczyciel spełnia wymagania kwalifikacyjne do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego jako nauczyciel danego przedmiotu, rozpatrywanie jego uprawnień do tego awansu w kontekście świadczenia przez niego innej pracy (a taką pracą było w niniejszej sprawie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela  wychowawcy świetlicy) jest bezzasadne i takie działanie organu, jako niezgodne z wyżej wskazanymi przepisami Karty Nauczyciela musiało spowodować uchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjętych z takim uchybieniem decyzji.W tym stanie sprawy organ powinien przystąpić do realizacji dalszego etapu procedury kwalifikacyjnej.Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji. O wykonalności zaskarżonej decyzji Sąd orzekł na podstawie art. 152 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.