Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-11-09 14:00:55

Nowelizacja Karty Nauczyciela w Senacie RP

9 listopada senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej bez poprawek przyjęły ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Przypominamy najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:

  • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

  • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

  • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

  • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,

  • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

  • likwidacja mieszkań służbowych.

Minister Anna Zalewska, uczestnicząca w posiedzeniu senackich komisji, argumentując konieczność nowelizacji Karty Nauczyciela, podkreśliła, że zaproponowane zmiany są oczekiwane przez nauczycieli i samorządy. Przedstawiciel ZNP odniósł się do wypowiedzi minister edukacji i sprzeciwił się zawarciu w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych istotnych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, jaką jest ustawa Karta Nauczyciela. Tego rodzaju praktyka nie służy budowaniu prestiżu zawodu nauczyciela i jest sprzeczna z zasadą prawidłowej legislacji. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela nie należą bowiem do zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Przedstawiciel ZNP zaproponował potrzebę wniesienia poprawki do nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie określenia przez ministra, a nie poszczególnych dyrektorów szkół, wskaźników oceny pracy nauczyciela. Zapis w obecnym kształcie oznaczać będzie przyjęcie w szkołach i placówkach regulaminów nie tylko względem siebie nieporównywalnych, ale wręcz skrajnie różniących, co w praktyce oznaczać będzie różny sposób procesu oceniania pracy nauczyciela.

W posiedzeniu komisji nie wzięli udziału przedstawiciele nauczycielskiej „Solidarności”.