Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2017-12-07 11:28:22

KRAKÓW

Ostatnie wolne miejsca w projekcie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”: 14-16 grudnia br. Zapraszamy!

PROGRAM SZKOLENIA: podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie uczestnictwa w stanowieniu prawa (trzy dni, Hotel Interhouse ul. Bratysławska 2). Projekt „Suweren konsultuje - dobre prawo buduje” jest realizowany przez ZNP i Federację Inicjatyw Oświatowych. Jego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce oraz zwiększenia możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli.

DLA KOGO? Członkowie/członkinie ZNP, przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz wolontariusze.

Projekt „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00.

Zgłoszenia: owasik@znp.edu.pl