Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2018-01-09 11:01:59

Szacowanie wartości zamówienia

W celu ustalenia wartości zamówienia  Związek Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie zwraca się z  prośbą o przesłanie szacunkowej wyceny (brutto) dotyczącej realizacji szkoleń w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opis zamówienia i formularz cenowy w załączniku.