Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-06-21 08:26:05

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Rada Szkolnistwa Wyższego i Nauki jest autonomicznym organem organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego działających w szkołach wyższych i instytutach naukowych. Celem Rady jest szeroko rozumiana obrona interesów i praw organizacji zakładowych zrzeszonych w Radzie oraz ich członków.


Zakres działania:

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

  • rozwija działalność na rzecz wszystkich pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych, emerytów i rencistów, dąży do systematycznej poprawy ich sytuacji socjalnej i materialnej, warunków pracy oraz troszczy się o ich sprawy bytowe,
  • uczestniczy w kształtowaniu postępowego oblicza edukacji,
  • współdziała w określaniu polityki w dziedzinie edukacji, planów jej rozwoju i związanych z nią nakładów materialnych i finansowych
  • dąży do nieskrępowanego rozwoju twórczej myśli w dziedzinie edukacji narodowej, do prowadzenia badań naukowych służących postępowi społecznemu i gospodarczemu, przyczynia się do wdrażania wyników badań do praktyki
  • szczególną troską otacza twórcze poszukiwania pracowników zmierzające do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i naukowej,
  • zmierza do zapewnienia pracownikom naukowym, odpowiedniego do ich zadań wyposażenia w środki dydaktyczne, urządzenia, pomoce i sprzęt,
  • dąży do umacniania i pogłębiania zasad wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka, - umacnia poczucie odpowiedzialności, kształtuje postawy aktywnego działania w społeczności akademickiej,
  • uczestniczy w prowadzeniu działalności społeczno-oświatowej oraz popularnonaukowej dla społeczeństwa
  • rozwija działania na rzecz umacniania solidarności i współdziałania pracowników nauki.


W Radzie są reprezentowane organizacje zakładowe Związku Nauczycielstwa Polskiego działające w 80 publicznych wyższych uczelniach i instytutach naukowych.

Kontakt:

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, pok. 303, 305 i 307,

00-389 Warszawa
tel. (0-22) 318-92-98, fax.: (0-22) 318-92-96
e-mail: rszwin@znp.edu.pl