Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-07-08 09:17:49

Regulamin nadzoru wewnątrzzwiązkowego

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 24 czerwca 2014 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

§1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady nadzoru sprawowanego przez organy, o których mowa w ust. 2 nad ogniwami organizacyjnymi ZNP.

 2. Organami nadzoru są:

  1. dla ogniska - właściwe terytorialnie prezydium zarządu oddziału będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego, właściwe terytorialnie prezydium zarządu okręgu oraz Prezydium Zarządu Głównego,

  2. dla oddziału - właściwe terytorialnie prezydium zarządu okręgu będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego oraz Prezydium Zarządu Głównego,

  3. dla okręgu - Prezydium Zarządu Głównego będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego.

§2

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. władzach - należy przez to rozumieć zebrania (konferencje) ognisk, oddziałów i okręgów,

 2. organach wykonawczych - należy przez to rozumieć zarządy i prezydia zarządów - okręgów, oddziałów oraz ognisk ZNP.

§3

 1. Organ nadzoru ma prawo kontrolować treść i tryb podjęcia uchwał przyjmowanych przez władze i organy wykonawcze.

 2. Organ nadzoru może uchylić uchwałę władzy lub organu wykonawczego niezgodną z obowiązującym prawem lub godzącą w interes ZNP.

 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 zainteresowanym członkom ZNP przysługuje w ciągu 30 dni odwołanie do organu nadzoru wyższego szczebla, a w przypadku Prezydium Zarządu Głównego do Zarządu Głównego.

§4

 1. Członkom sekretariatu zarządu wyższego szczebla lub upoważnionemu członkowi organu nadzoru przysługuje:

  1. prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach nadzorowanych władz i organów wykonawczych,

  2. prawo przeglądania i kopiowania rejestrów uchwał prowadzonych przez nadzorowane ogniwa.

 2. Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest na wniosek ogniwa nadzoru bezpośredniego zwołać posiedzenie kierowanego przez siebie zarządu lub prezydium zarządu.

 3. W przypadku niezwołania posiedzenia zarządu lub prezydium zarządu w terminie wskazanym przez ogniwo nadzoru bezpośredniego do zwołania posiedzenia uprawnione jest to ogniwo.

 4. Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest przedłożyć organowi nadzoru bezpośredniego:

  1. zatwierdzony roczny plan posiedzeń zarządu i prezydium,

  2. roczne sprawozdanie finansowe, wraz ze szczegółową dokumentacją,

  3. treść uchwał władz i organów wykonawczych - drogą mailową, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia

  4. na wezwanie - inne dokumenty będące w jego posiadaniu.

 5. Organ nadzoru bezpośredniego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach umożliwić prezesowi ogniwa nadzorowanego przesyłanie treści uchwał inną niż e-mailowa drogą.
 6. Zakres przedmiotowy uchwał, o których mowa w ust. 4 pkt 3 przesyłanych do prezydium zarządu okręgu określi zarząd okręgu.

§5

 1. Organy nadzoru kontrolują realizację obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP.

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 organ nadzoru zobowiązuje władzę lub organ wykonawczy do ich usunięcia w ciągu 30 dni.

 3. Niepodjęcie działań, o których mowa w ust. 2 upoważnia organ nadzoru do podjęcia działań mających na celu uruchomienie procedur, o których mowa w art. 14 lub art. 39 Statutu ZNP.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 24 czerwca 2014 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 45 ust. 2 Statutu ZNP.