Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-07-08 11:00:56

Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich

przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19 grudnia 2017 r.

§ 1

Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez członków ZNP na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego zwanej dalej składką członkowską określa art 95 ust. 1 Statutu ZNP.

§ 2

 1. Składka członkowska pracujących członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na konto właściwego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Za zgodą prezesa oddziału składka członkowska może być wpłacana przez członków ZNP bezpośrednio na konto lub w kasie oddziału, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

 3. Składka członkowska dla pracujących członków ZNP potrącana jest od wynagrodzenia zasadniczego brutto, w tym również od wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę w okresie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

 4. Nie potrąca się składki członkowskiej od świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

 5. Składka członkowska osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż z jednym pracodawcą jest obliczana:

  1. w podstawowym miejscu pracy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców objętych działaniem dwóch lub więcej oddziałów ZNP,

  2. u każdego pracodawcy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców objętych działaniem tego samego oddziału ZNP.

 6. Podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Instrukcji jest miejsce pracy, w którym członek ZNP zatrudniony jest w największym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wymiary czasu pracy są równe, podstawowym miejscem pracy jest to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości – miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.

§ 3

 1. Składka członkowska emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obliczana jest w oparciu o kwoty netto tych świadczeń.

 2. Składka członkowska emerytów, rencistów, osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz bezrobotnych członków ZNP wpłacana jest w kasie oddziału lub na rachunek bankowy oddziału.

 3. Członek ZNP pozostający w stosunku pracy i jednocześnie pobierający emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne opłaca jedną składkę członkowską – wyższą.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Instrukcja przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19 grudnia 2017 r. na podstawie art. 95 ust. 2 Statutu ZNP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.