Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2010-07-23 11:43:47

Regulamin działania sekcji zawodowych ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 22 czerwca 2010 r.

§1

 1. Sekcje zawodowe ZNP, zwane dalej sekcjami, są organami opiniodawczo-doradczymi działającymi przy zarządach oddziałów, zarządach okręgów oraz Zarządzie Głównym ZNP.

 2. Sekcje tworzą osoby powołane w ich skład przez zarząd właściwego ogniwa organizacyjnego ZNP spośród członków ZNP wyróżniających się wiedzą w zakresie problematyki dotyczącej określonej grupy zawodowej funkcjonującej w oświacie lub typu szkolnictwa.

 3. Utworzenie, rozwiązanie lub połączenie sekcji następuje na podstawie uchwały zarządu właściwego ogniwa organizacyjnego ZNP.

§2

Do zadań sekcji należy w szczególności:

 1. konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów z zakresu problematyki objętej działalnością sekcji,

 2. występowanie poprzez odpowiednie ogniwa ZNP z inicjatywą zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz zgłaszanie propozycji w tym zakresie,

 3. wypracowywanie stanowisk oraz przedstawianie opinii w sprawach istotnych dla danej grupy zawodowej, zwłaszcza przed zajęciem przez właściwy zarząd stanowiska wobec organów administracji rządowej lub samorządowej,

 4. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu edukacji.

§3

Pracami sekcji kieruje przewodniczący sekcji wybierany spośród członków sekcji przez zarząd ogniwa organizacyjnego przy którym sekcja działa.

§4

 1. Posiedzenia sekcji zwoływane są w miarę potrzeb przez przewodniczącego sekcji w porozumieniu z zarządem właściwego ogniwa organizacyjnego ZNP.

 2. Posiedzenia sekcji mogą odbywać się w pełnym składzie lub w składzie ograniczonym do osób wskazanych przez przewodniczącego sekcji.

 3. Na posiedzenia sekcji mogą być zapraszani eksperci niebędący członkami sekcji.

§5

Działalność sekcji finansowana jest ze środków ogniwa organizacyjnego ZNP, przy zarządzie którego dana sekcja działa.

§6

 1. Sekcje powołane przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu funkcjonują w dotychczasowym kształcie w oparciu o Regulamin Działania Sekcji Zawodowych przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r. - do dnia 31 grudnia 2010 r., nie dłużej jednak niż do dnia utworzenia odpowiednich sekcji w oparciu o niniejszy regulamin z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W sekcjach powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, w których nie dokonano wyboru zarządu na kadencję 2010-2014, wyboru tego nie dokonuje się.

§7

 1. Traci moc Regulamin Działania Sekcji Zawodowych przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r.

 2. Postanowienie ust. 1 nie narusza postanowień §6 ust. 1.

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 22 czerwca 2010 r. na podstawie art. 76 ust. 3 Statutu ZNP.