Wydrukuj artykuł

Newsletter branżowy

Newsletter Newsletter

Newsletter branżowy - profesjonalne narzędzie efektywnej komunikacji

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Newsletter branżowy! To hasło promujące projekt współfinansowany  przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Newsletter branżowy – profesjonalne narzędzie efektywnej komunikacji”, który od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r. realizowało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Celem projektu jest poprawa komunikacji pomiędzy centralą (OPZZ), a jedną z branż – oświatą (ZNP) poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. W ramach projektu powstała baza danych członków Związku, zawierająca m.in. ich adresy e-mail. To właśnie na nie wysyłany jest Newsletter branżowy.

Newsletter

Newsletter to czasopismo rozsyłane do prenumeratorów za pomocą poczty elektronicznej. W ramach pilotażu w 2010 r. zostało przygotowanych i rozesłanych kilka numerów Newslettera (pierwszy 17 marca br.) na adresy e-mailowe członków i członkiń ZNP, którzy wyrazili chęć otrzymywania go (czyli wypełnili specjalny formularz - deklarację), a ich dane zostały wprowadzone do Bazy Danych Członków ZNP.

Aby otrzymywać Newsletter trzeba się na niego zapisać. W tym celu został opracowany specjalny formularz, który jest dostępny m.in. na www.znp.edu.pl. Trzeba go wypełnić, potwierdzić swoją przynależność do ZNP w ogniwie i przesłać pocztą do Zarządu Głównego ZNP w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8. Potwierdzenie jest bardzo ważną informacją, która daje pewność, że dana osoba jest członkiem ZNP i tym samym jest uprawniona do otrzymywania wiadomości publikowanych w Newsletterze.

Prenumerata Newslettera jest bezpłatna.

Dlaczego akurat Newsletter? Newsletter umożliwia szybkie dotarcie z informacją do zainteresowanych prenumeratorów. Z takiej formy dystrybucji korzystają biuletyny naukowe, branżowe, firmowe, gazety elektroniczne. W Newsletterze mogą być zamieszczane całe zbiory informacji lub tylko odwołania do pełnych artykułów zamieszczonych na stronach WWW.

Ważna jest baza

W ramach projektu został przygotowany raport o komunikacji OPZZ i ZNP, analizujący już istniejące systemy informacyjne centrali związkowej i branży, ocenę ich spójności i efektywności przekazywania informacji oraz analizę potrzeb odbiorców.  Na jego podstawie został opracowany oraz wdrożony model bazy danych i struktura bazy. Powstała także profesjonalna serwerownia wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji projektu.

Kolejnym etapem projektu było wykonanie oprogramowania, zainstalowanie go na sprzęcie i poddanie testom, a następnie uzupełnianie bazy danymi spływającymi w wersji papierowej i elektronicznej. W tym celu został opracowany specjalny formularz i rozpowszechniony wśród członków i członkiń Związku.

W ramach promocji projektu zostały przygotowane i rozkolportowane ulotki, plakaty, naklejki, płyty CV, bannery zewnętrzne zawieszone na 16 budynkach – siedzibach Zarządów Okręgów ZNP w województwach oraz gadżety.

Projekt zakończył się we wrześniu 2010 r. konferencją podsumowującą, w czasie której zostały przedstawione szczegółowe informacje o jego przebiegu i efektach.   

By lepiej się komunikować

Newsletter zawiera m.in. informacje o udziale członków i członkiń ZNP oraz OPZZ w pracach Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, współpracy z resortami pracy i polityki społecznej oraz edukacji, opiniowanych projektach aktów prawnych, akcjach pracowniczych, współpracy międzynarodowej, działalności związków na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, a przede wszystkim informacje o wydarzeniach związanych z działalnością centrali i branży oświatowej.

Cele projektu są zgodne z celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2001 – 2013 oraz z celami Poddziałania 5.5.2. – tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnianie funkcjonowania systemów informacyjnych.

Wszystkie zadania (Opracowanie raportu nt. przepływu informacji, Promocja projektu, Dystrybucja materiałów promocyjnych do struktur regionalnych, Projekt systemu i aplikacji bazy danych, Budowa systemu i agregacja treści, Pilotaż części informatycznej bazy i wdrożenie systemu, Zarządzanie projektem, Podsumowanie) były realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. Projekt był na bieżąco rozliczany, a środki wydatkowane wg budżetu projektu.

Po zakończeniu projektu Newsletter branżowy będzie nadal wydawany przez partnera projektu. Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie również nadal wprowadzał dane z formularzy do Bazy Danych Członków ZNP oraz prowadził działania związane z administracją systemem oraz zarządzaniem serwerownią.

Zespół projektu

 


Osoby zainteresowane otrzymywaniem Newslettera branżowego mogą skorzystać z elektronicznego formularza deklaracji dostępnego pod adresem: http://www.legitymacja.znp.edu.pl/Registrationform.aspx

Wypełnioną deklarację należy zatwierdzić, wydrukować i po potwierdzeniu przynależności przez prezesa oddziału, przesłać pocztą do Zarządu Głównego ZNP.

Nasze Kampanie

  • Bibliotecz
  • Poznaj swo
  • Rozmiar kl
  • Platforma
  • Nowe legit
  • Przedszkol
  • Newsletter
  • Nie dajmy
  • Dobra szko

Polecamy

Zatrudnienie wg SIO
Płace, stażysta
Pensje i autonomia