Box reklamowy
Box reklamowy
Wydrukuj artykuł
2011-05-20 07:03:29

Pr. rozp. MEN zm. rozp. w spr. wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i placówek (11.04.11)

 

ZPE/022/22/DM/11                                                                               Warszawa, 13.05.2011 r.

 

 

Pani Lilla Jaroń

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Warszawa

 

 

 

Odpowiadając na pismo z dnia 15 kwietnia 2011 r. nr DS-WPZN-0211/4c/BSZ/11 dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek, a także projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawia poniższe uwagi.

 

W odniesieniu do zmian w zakresie wymagań na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki w przedmiocie prowadzonych wobec osób ubiegających się o te stanowiska postępowań karnych lub postępowań o ubezwłasnowolnienie, wątpliwości Związku budzi projektowana regulacja polegająca na zawężeniu kategorii postępowań karnych prowadzonych przeciwko kandydatom na stanowisko dyrektora szkoły do ściganych wyłącznie z oskarżenia publicznego oraz rezygnacji z wymagania, aby wobec kandydata na stanowisko dyrektora nie toczyło się postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Za prawidłową uznajemy diagnozę projektodawcy rozporządzenia, że obecny stan prawny powoduje, że każde wszczęte postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie stanowi realną przeszkodę przy ubieganiu się o stanowisko dyrektora, tak w odniesieniu do kandydata będącego, jak i niebędącego nauczycielem. Podzielamy również, także i na podstawie naszych doświadczeń związkowych, obawę projektodawcy, że może prowadzić to do nadużyć polegających na skutecznym eliminowaniu kandydatów poprzez instrumentalne wykorzystanie przepisów prawa. Projektowana zmiana tych przepisów, w opinii Związku, nie zapobiegnie jednak temu zjawisku, a dodatkowo stworzy sytuację, w której będziemy mieli do czynienia z nierównością podmiotów wobec prawa. Proponowane przepisy w praktyce stwarzać będą preferencje dla tych kandydatów na stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek, którzy nie są nauczycielami i w związku z objęciem stanowiska kierowniczego w szkole nie będą się ubiegać o zatrudnienie na podstawie nauczycielskiej pragmatyki zawodowej. Osoby niebędące nauczycielami, aplikujące na stanowisko dyrektora, nie będą ponosiły żadnych negatywnych konsekwencji z tytułu toczących się przeciwko nim postępowaniom karnym z oskarżenia prywatnego i postępowaniom o ubezwłasnowolnienie. Po wyłonieniu w konkursie, z osobami takimi będzie można nawiązać stosunek pracy. Jednocześnie, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nadal nie będzie możliwe nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem - kandydatem, który zostanie wyłoniony w konkursie, jeśli przeciwko niemu toczyć się będzie jakiekolwiek postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie (w myśl art. 10 ust. 5 pkt. 3 Karty Nauczyciela). Projektowany stan prawny doprowadzi więc do sytuacji, w której łatwiej będzie zostać dyrektorem szkoły nie będąc nauczycielem.

 

W opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego, w celu zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu do stanowisk w szkole wszystkim kandydatom, należałoby najpierw rozważyć modyfikację przepisów ustawowych w taki sposób, żeby nie eliminowały one nikogo, kto zgodnie z Konstytucją RP, jako obywatel korzysta z domniemania niewinności tak długo, jak jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu i to niezależnie od tego, czy oskarżenia przeciwko niemu wysuwają podmioty publiczne, czy podmioty prywatne.

W odniesieniu do pozostałych projektowanych zmian Związek nie wnosi uwag.

 

P R E Z E S

Związku Nauczycielstwa Polskiego

/-/  Sławomir  Broniarz